MANA COLLAGEN H.Y.A. & Glassy Glow

MANA COLLAGEN H.Y.A

สารสกัด Shotผิวเด้ง เพื่อผิวเด้ง ชุ่มชื้น อิ่มน้ำ MANA 💙 Collagen H.Y.A.

✨ X12 สารสกัดสุดเข้มข้น ในทั้งสองสูตร ที่เป็น Super food ให้คุณประโยชน์ และให้ผลลัพธ์ ได้ดี !! 👍🏻

✨ 5 Typs - Collagen Dipeptide

✨ ผสาน HYALURONIC ACID จากเห็ดหูหนูขาว เพื่อผิวชุ่มชื้น อิ่มน้ำ

นวัตกรรมใหม่ ‼ บูสผิวใสเงา แบบผิวกระจก มาในรูปแบบผงกรอกปาก . 🐟 5 Typs - Collagen Dipeptide
✨ 0% Fat No Sugar
🫐 Berry Flavour

COLLAGEN H Y A

12 สารสกัด

ผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่บุคคล

Glassy Glow ผิวกระจก

การรับรอง/การจดแจ้ง
เลขที่จดแจ้ง : 13-1-01760-5-0319

วิธีรับประทาน
ทานใต้ลิ้น 1-2 ซอง ต่อวัน

ผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่บุคคล และ สภาพผิวแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้แล้วแต่บุคคล สภาพผิวแต่ละคน

โปรโมชั่น เดือนนี้ (คละได้ เลือกได้)

2